Histoject تریپلن آمین (هیستوجکت) Histoject تریپلن آمین (هیستوجکت)
هر میلی‌لیتر داروی هیستوجکت حاوی 25 میلی‌گرم تریپلن آمین هیدروکلراید می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.