محلول استریل تزریقی - Gentacin 5 جنتامايسين 5% (جنتاسین 5) محلول استریل تزریقی - Gentacin 5 جنتامايسين 5% (جنتاسین 5)
هر میلی‌لیتر دارو حاوی 50 میلی‌گرم جنتاسین 5 به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Stropen 1+1 پنی سیلین 1+1 (استروپن 1+1) پودر استریل قابل تزریق Stropen 1+1 پنی سیلین 1+1 (استروپن 1+1)
هر ویال حاوی 1 میلیون پنی‌سیلین جی پروکائین به علاوه 1 گرم دی هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
محلول استریل تزریقی - Spectolin لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول) محلول استریل تزریقی - Spectolin لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول)
هر میلی‌لیتر لینکوسول حاوی 50 میلی گرم لینکومایسین فعال به صورت ملح هیدروکلراید و 100 میلی گرم اسپکتینومایسین فعال به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی - 10 Tetroxy اکسی تتراسایکلین 10% (تتروکسی 10) محلول استریل تزریقی - 10 Tetroxy اکسی تتراسایکلین 10% (تتروکسی 10)
هر میلی‌لیتر تتروكسی 10 حاوی 100 میلی‌گرم اكسی تتراسایكلین هیدروكلراید می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.
Enrofloxacin 10% انروفلوکساسین 10% (انروکین 10%) Enrofloxacin 10% انروفلوکساسین 10% (انروکین 10%)
هر میلی‌لیتر حاوی 100 میلی‌گرم ماده موثره انرو فلوکساسین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
محلول آنتی بیوتیک خوراکی - Flumequine 20% فلومکوئین 20% (فلوکین 20%) محلول آنتی بیوتیک خوراکی - Flumequine 20% فلومکوئین 20% (فلوکین 20%)
هر میلی‌لیتر محلول فلوکین 20% حاوی 200 میلی‌گرم ماده فعال فلومکوئین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
محلول استريل تزريقي - Pneumosin تیل مایکوزین (پنوموزین) محلول استريل تزريقي - Pneumosin تیل مایکوزین (پنوموزین)
هر ميل‌ليتر داروی پنوموزین حاوی 300 ميلی‌گرم تيل مايكوزين می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
محلول استريل تزريقي - Tylosol تایلوزین 5% (تایلوسول 5) محلول استريل تزريقي - Tylosol تایلوزین 5% (تایلوسول 5)
هر میلی‌ليتر داروی تایلوسول حاوی 50 ميلی‌گرم تايلوزين فعال (Base) می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
محلول استريل تزريقي - Sulfadin سولفاديميدين سديم (سولفادین) محلول استريل تزريقي - Sulfadin سولفاديميدين سديم (سولفادین)
هر میلی‌لیتر داروی سولفادین حاوی 333 میلی‌گرم سولفادیمیدین سدیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
پودر استريل قابل تزريق Ceftiprin سفتیوفور 1 گرم (سفتی پرین 1) پودر استريل قابل تزريق Ceftiprin سفتیوفور 1 گرم (سفتی پرین 1)
هر ویال داروی سفتی پرین حاوی 1 گرم سفتیوفور می‌باشد كه بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یك میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت داروساز...
پودر استریل قابل تزریق Propen 1 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 1) پودر استریل قابل تزریق Propen 1 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 1)
هر ویال داروی پروپن1 حاوی 1‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Propen 3 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 3) پودر استریل قابل تزریق Propen 3 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 3)
هر ویال داروی پروپن 3 حاوی 3‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Propen 5 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 5) پودر استریل قابل تزریق Propen 5 پنی‌سیلین جی پروکائین (پروپن 5)
هرویال داروی پروپن 5 حاوی 5‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Distrep 1 دی‌هیدرو استرپتومایسین (دی‌استرپ 1) پودر استریل قابل تزریق Distrep 1 دی‌هیدرو استرپتومایسین (دی‌استرپ 1)
هر ویال داروی دی‌استرپ 1 حاوی یک گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین سولفات می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Distrep 3 دی‌هیدرو استرپتومایسین (دی‌استرپ 3) پودر استریل قابل تزریق Distrep 3 دی‌هیدرو استرپتومایسین (دی‌استرپ 3)
هر ویال داروی دی‌استرپ 3 حاوی یک گرم دی‌هیدرو استرپتومایسین سولفات می‌باشد. این داروی محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin سفتیوفور سدیم 0/25 گرم (سفتی پرین 0/25) پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin سفتیوفور سدیم 0/25 گرم (سفتی پرین 0/25)
هر ویال داوری سفتی پرین 0/25 حاوی 250 میلی‌گرم سفتیوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصول...
پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin سفتیوفور سدیم 0/5 گرم (سفتی پرین 0/5) پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin سفتیوفور سدیم 0/5 گرم (سفتی پرین 0/5)
هر ویال داوری سفتی پرین 0/5 حاوی 500 میلی‌گرم سفتیوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی...
پودر استریل قابل تزریق Pen IV پنی سیلین جی سدیم (پن آی وی) پودر استریل قابل تزریق Pen IV پنی سیلین جی سدیم (پن آی وی)
هر ویال داروی پن آی وی حاوی 5میلیون واحد پنی‌سیلین جی سدیم می‌باشد. (تنها پنی‌سیلین وریدی در کشور) این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی Flonicol فلورفنیکل 30% (فلونیکول 30) محلول استریل تزریقی Flonicol فلورفنیکل 30% (فلونیکول 30)
هر میلی‌لیتر داروی فلونیکول 30 حاوی 300 میلی‌گرم فلورفنیکل می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی Tetronix اکسی تتراسکلین 10% + فلونیکسین2% (تترونیکس) محلول استریل تزریقی Tetronix اکسی تتراسکلین 10% + فلونیکسین2% (تترونیکس)
هر میلی‌لیتر داروی تترونیکس حاوی 100 میلی‌گرم اکسی تتراسیکلین بعلاوه 20 میلی‌گرم فلونیکسین به صورت ملح مگلومین می‌باشد. این دارو محصول شرکت نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی Enrofloxacin انروفلوکساسین 10% محلول استریل تزریقی Enrofloxacin انروفلوکساسین 10%
هرمیلی‌لیتر داروی انروفلوکساسین10% حاوی 100 میلی‌گرم انروفلوکساسین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر می‌باشد.
محلول استریل تزریقی Tetroxy اکسی تتراسایکلین 5% (تتروکسی5) محلول استریل تزریقی Tetroxy اکسی تتراسایکلین 5% (تتروکسی5)
هرمیلی‌لیتر تتروکسی 5 حاوی 50 میلی‌گرم اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی Tylosol20 تایلوزین 20% (تایلوسول 20) محلول استریل تزریقی Tylosol20 تایلوزین 20% (تایلوسول 20)
هرمیلی‌لیتر از داروی تایلوسول 20 حاوی 200 میلی‌گرم تایلوزین فعال BASE می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
پودر استریل قابل تزریق Benzapen پنی‌سیلین جی بنزاتین (بنزاپن) پودر استریل قابل تزریق Benzapen پنی‌سیلین جی بنزاتین (بنزاپن)
هر ویال داروی بنزاپن حاوی 1‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی بنزاتین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
پودر استریل قابل تزریق Penemix پنی‌سيلين ٢+١+١ (پنی ميكس ٢+١+١) پودر استریل قابل تزریق Penemix پنی‌سيلين ٢+١+١ (پنی ميكس ٢+١+١)
هر ویال داروی پنی میکس 1+1+2 حاوی دو میلیون واحد پنی‌سیلین جی بنزاتین بعلاوه یک‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین و یک میلیون واحد پنی‌سیلین جی پتاسیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان می...
پودر استریل قابل تزریق Kanapen 2+2 پنی‌سيلين ٢+٢ (كاناپن ٢+٢) پودر استریل قابل تزریق Kanapen 2+2 پنی‌سيلين ٢+٢ (كاناپن ٢+٢)
هر ویال داروی کاناپن 2+2 حاوی 2‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 2 گرم کانامایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.
 پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3) پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3)
هر ویال حاوی 3 میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 3 گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.
 سفتیوفور سدیم (سفتی پرین 4) سفتیوفور سدیم (سفتی پرین 4)
هر ویال داوری سفتی پرین 4 حاوی 4 گرم سفتیوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت ...
 سولفادیمیدین + تری متوپریم سولفادیمیدین + تری متوپریم
هر میلی‌لیتر از این داروی آنتی میکروبیال سولفادیمیدین + تری متوپریم، حاوی 200 میلی‌گرم سولفادیمیدین و 40 میلی‌گرم تری‌متوپریم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر است.