محلول استریل تزریقی - Parvaqune بوپارواگون (پارواکون) محلول استریل تزریقی - Parvaqune بوپارواگون (پارواکون)
هرمیلی لیتر داروی پارون حاوی 150 میلی گرم ماده موثره پارواکون می باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می باشد.
داروی پاد مایت (آنتی مایت) داروی پاد مایت (آنتی مایت)
در سال‌های تاثیر مثبت مواد موثره پاد مایت بر روی دو گونه واروآ و آکاراپیس به اثبات رسید و نتایج بسیار خوبی به دست آمد و در طی سالیان طولانی استفاده از آن، مایت‌ها (کنه‌ها) نسبت به این دارو مقاوم نش...
 آیورمکتین (آیورجکت) آیورمکتین (آیورجکت)
هر میلی‌لیتر داروی آیورجکت حاوی 10 میلی‌گرم آیورمكتین فعال می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
 لوامیزول (دامیازول) لوامیزول (دامیازول)
هر ساشه‌ دامیازول حاوی 1500 میلی‌گرم‌ لواميزول‌ هيدروكلرايد می‌باشد.
 ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب) ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب)
هر میلی‌لیتر از داروی پیروکارب حاوی 120 میلی‌گرم ایمیدوکارب دی پروپیونات معادل 85 میلی‌گرم ایمیدوکارب می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.
 نوار آپیستان نوار آپیستان
فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار آپیستان تماس یافته و به ماده موثره فلووالینات آغشته گردد و انگل واروا را ازبین ببرد.
 دی مينازن اسيچورت (همازن) دی مينازن اسيچورت (همازن)
هر میلی‌لیتر داروی همازن حاوی 70 میلی‌گرم دی مینازن اسیچورت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.
 نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250)
هر بلوس نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) حاوی 1250 میلی‌گرم نیکلوزاماید پیپرازین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
 آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) آلبندازول 600 (دامیابندازول 600)
هر بلوس آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) حاوی 600 میلی‌گرم آلبندازول می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
 بوپارواکون (بوتالون) بوپارواکون (بوتالون)
هر میلی‌لیتر داروی بوتالون حاوی 50 میلی‌گرم ماده موثر بوپارواکون می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.