محمد قاسم زاده

محمد قاسم زاده

تحصیلات:
دیپلم
سمت:
پیمانکار توزیع