مونا دوزنده خراسانی

مونا دوزنده خراسانی

تحصیلات:
دکتری
دانشگاه :
فردوسی مشهد
رشته تحصیلی:
دامپزشک
سمت:
رئیس هیات مدیره