فرزانه افرا

فرزانه افرا

تحصیلات:
لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
سمت:
رئیس حسابداری